NAZWA
O NAS / Regulamin imprezy

 

REGULAMIN IMPREZY

 „ SOPOT JAZZ FESTIVAL 2020”

28-30 sierpnia 2020 r.  Opera Leśna

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2019 poz. 2171 (zwanej dalej "Ustawą") oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin został wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „SOPOT JAZZ FESTIVAL 2020” (zwany dalej „Imprezą”), która odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia 2020 roku na terenie Opery Leśnej w Sopocie (zwanej dalej: "Obiektem" lub „Terenem Imprezy”).
 3. Organizatorem imprezy jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy przebywać będą w Obiekcie, w którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca w Obiekcie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie warunków uczestnictwa i zasad zachowania się uczestników podczas trwania Imprezy.
 6. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

"Bilet" – oznacza indywidualną zgodę wejścia na Teren Imprezy, nabyty w oficjalnych lub akredytowanych punktach sprzedaży, posiadający cechy ustanowione przez Organizatora lub innego podmiotu działającego w Jego imieniu w zakresie sprzedaży biletów.

"Identyfikator" – oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy lub w innym wyznaczonym miejscu. Wzór identyfikatora ustala Organizator. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności. Zakazane jest odstępowanie Identyfikatora.

"Służby Porządkowe" i „Służby Informacyjne” – oznaczają powołane przez Organizatora osoby do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

"Teren Imprezy" – oznacza teren Opery Leśnej, w której przeprowadzana jest Impreza od momentu zweryfikowania uprawnienia do wstępu przez Służby Porządkowe lub Służby Informacyjne.

„Czas trwania imprezy” – oznacza czas od momentu udostępnienia Terenu Imprezy dla Uczestników do momentu opuszczenia przez nich Terenu Imprezy;

 "Uczestnik Imprezy" – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu lub Identyfikatora wydanego przez Organizatora. Osoba małoletnia, która w dniu imprezy ma ukończone 15 lat, może uczestniczyć w niej samodzielnie. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia, która w dniu imprezy nie ma ukończonych 15 lat, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej. Zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która w dniu Imprezy nie ukończyła 3 roku życia. Opiekunowie dzieci do 3 roku życia oraz małoletnich poniżej 15 roku życia zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Imprezy dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

 1. Sprzedaż biletów
 1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.
 2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów.
 3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."
 4. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powodować może odmowę wstępu na Teren Imprezy.
 5. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Imprezie wraz z osobą towarzyszącą każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletu.

 

 1.  Zasady wstępu na teren imprezy.
 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej ważny Bilet lub Identyfikator.
 2. Bilet podlega sprawdzeniu – skanowaniu przy wejściu na Teren Imprezy.
 3. Okazanie nieważnego, pozbawionego cech oryginalności, podrobionego lub nieczytelnego biletu w momencie sprawdzenia – skanowania może stanowić przesłankę do odmowy wstępu na Teren Imprezy.
 4. Osoba małoletnia, która w dniu imprezy ma ukończone 15 lat, może uczestniczyć w niej samodzielnie. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia, która w dniu imprezy nie ma ukończonych 15 lat, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostaje, po nabyciu Biletu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej. Zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która w dniu Imprezy nie ukończyła 3 roku życia. Opiekunowie dzieci do 3 roku życia oraz małoletnich poniżej 15 roku życia zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Imprezy dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
 5. Bez względu na spełnienie przesłanek określonych w pkt. 1-4 powyżej,  Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na Teren Imprezy:
 1. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. IV.8-12 Regulaminu,
 2. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 3. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i  kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych,
 4. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Teren Imprezy osobom:
 1. nie posiadającym ważnego Biletu lub Identyfikatora,
 2. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację (nie dotyczy elementów odzieży zasłaniających twarz i nos, których obowiązek stosowania wynika z przepisów wydanych w związku z obowiązywaniem stanu pandemii na terenie RP),
 3. nie posiadającym dokumentu tożsamości w przypadku osób małoletnich,
 4. które nie stosują się do przyjętych przez Organizatora rozwiązań dot. zapobiegania i zwalczania zagrożeń w związku z Covid-19.

 

 1.  Zasady Organizacyjne i Porządkowe obowiązujące na terenie Imprezy.
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo i porządek uczestnikom obecnym na Terenie Imprezy, poprzez m.in.  zapewnienie:
 1. Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych,
 2. Wymaganych środków i podjęcie przedsięwzięć związanych z obowiązywaniem na terenie RP stanu pandemii,
 3. zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 4. osób odpowiedzialnych za zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa p. pożarowego.
 1. Uczestnicy znajdujący się na Terenie Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Uczestnicy znajdujący się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Uczestnicy znajdujący się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać ważny Bilet lub Identyfikator przez cały czas trwania Imprezy. Brak Biletu lub Identyfikatora może stanowić podstawę do usunięcia uczestnika z terenu obiektu.
 4. Zabrania się:
 1. wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video (z wyłączeniem telefonów komórkowych), oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, z wyjątkiem osób upoważnionych, przedstawicieli mediów, posiadających akredytację wydaną przez Organizatora. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać i nie utrudniać uczestnictwa innym Uczestnikom,
 2. wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy, za wyjątkiem psów przewodników,
 3. wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,
 4. wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Imprezy, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu, z wyjątkiem podmiotów posiadających zgodę Organizatora i spełniających wymagania w zakresie obowiązujących przepisów prawa dotyczących tego typu urządzeń,
 5. wnoszenia i używania na Terenie Imprezy deskorolek, longboardów, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.
 1. Organizator na podstawie Ustawy oraz w zakresie określonym tą Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 30 (trzydziestu) dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
 2. W przypadku określonym powyżej, administratorem danych osobowych jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART. W przypadku określonym powyżej, dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są obowiązki i uprawnienia Organizatora wynikające z Ustawy, w tym obowiązek zabezpieczenia imprezy i uprawnienia do utrwalania przebiegu imprezy. Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu jest wizerunek uczestnika Imprezy. Bez uszczerbku dla postanowień punktu powyżej administrator może przetwarzać wskazane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.
 3. W przypadkach określonych w punkcie powyżej, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Służby Porządkowe i Informacyjne Organizatora są uprawnione do:
 1. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Terenie Imprezy, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu;
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
 4. wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy;
 5. użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy,
 6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także chronionego mienia.
 1. Służba Porządkowa i  Służba Informacyjna,  w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
 • ręczne wykrywacze metalu,
 • wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
 • inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 1. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służby Porządkowej lub Informacyjnej, dokonuje przez:
 • sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet lub Identyfikator,
 • porównanie okazanego dokumentu ze wzorem,
 • sprawdzenie dokumentu tożsamości w przypadku uczestnictwa w imprezie osób małoletnich.
 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych może odmówić wpuszczenia na Teren Imprezy osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usunąć ją z Terenu Imprezy.
 2. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych, dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 3. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 4. Organizator wyznacza strefy podziału Terenu Imprezy:
 • Zaplecze techniczno-socjalne,
 • Strefy gastronomiczne – wydzielone strefy gastronomiczno-handlowe,  
 • Widownia,
 • Strefa parkingowa,
 • Ciągi komunikacyjne: piesze i drogowe,
 • Budynek PFK.
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
 1. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek powstania  pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
 2. Służby Porządkowe i Informacyjne są przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 1. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy, zobowiązani są przestrzegać przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 1.  Zasady dotyczące ruchu pojazdów.
 1. Na Terenie Imprezy znajduje się ograniczona ilość miejsc parkingowych dla pojazdów.
 2. Wjazd na Teren Imprezy możliwy jest wyłącznie na podstawie identyfikatorów wydanych przez Organizatora.
 3. Dopuszcza się wjazd i parkowanie na terenie Obiektu pojazdów, które nie posiadają identyfikatorów wydanych przez Organizatora, jednakże przypadki tego rodzaju zastrzega się wyłącznie w odniesieniu pojazdów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo takich jak: policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.
 4. Wjazd, poruszanie się i parkowanie na Terenie Imprezy możliwe są z zachowaniem zasad wynikających z oznakowania poziomego i pionowego, wskazówek i poleceń wydawanych przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne lub uprawnionych przedstawicieli Organizatora oraz przyjętych rozwiązań natury organizacyjnej dla Imprezy.
 5. Na Terenie Imprezy zabronione jest:
 • Parkowanie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Wyjątkiem jest sytuacja czasowego postoju pojazdu poza miejscem wyznaczonym po uprzednim uzyskaniu zgody uprawnionego przedstawiciela Organizatora;
 • Parkowanie w sposób utrudniający przejazd, przejście lub transport towarów, a w szczególności w sposób ograniczający możliwość przejazdu służbom ratunkowym lub ograniczający przepustowość dróg i ciągów ewakuacyjnych lub ograniczający dostęp do urządzeń stanowiących infrastrukturę techniczną  i urządzenia z zakresu ochrony p.poż.
 1. W przypadku gdy na Teren Imprezy wjedzie liczba pojazdów przewyższająca dozwoloną ilość lub sposób parkowania i poruszania się pojazdów zagrażać będzie bezpieczeństwu – Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości wjazdu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do odholowania pojazdu bez zgody jego posiadacza.

 

 1.  Procedury, wytyczne,  przedsięwzięcia podjęte podczas imprez organizowanych na terenie Opery Leśnej w Sopocie w związku z występowaniem na terenie kraju stanu epidemii.
 1. Wszyscy widzowie zobowiązani są do stosowania się do przepisów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy. W przypadku braku wyżej wymienionych środków ochrony, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren obiektu.
 2. Zgodnie z wytycznymi MZ oraz GIS Organizator wydarzenia uprawniony jest do zbierania informacji dot. widza (-ów) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez służby sanitarne dochodzenia epidemicznego na wypadek stwierdzenia u uczestnika wydarzenia przypadku zachorowania na chorobę SARS-CoV-2. Zebrane niezbędne dane osobowe są przechowywane przez Organizatora, ulegają zniszczeniu w przypadku braku stwierdzenia pozytywnego przypadku SARS-CoV-2 wśród uczestników wydarzenia lub ulegają przekazaniu właściwemu organowi sanitarnemu w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego w przypadku zdiagnozowania pozytywnego przypadku SARS-Cov-2.
 3. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przekazania w momencie wejścia do obiektu oświadczenia, które załączone jest w momencie zakupu biletu w trybie online lub wypełnienia tegoż oświadczenia na miejscu w przypadku zakupu biletu w formie tradycyjnej (papierowej).
 4. Uczestnik wydarzenia – widz jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w wymagane środki pozwalające na zakrywanie ust i nosa.
 5. Organizator wydarzenia zapewnia możliwości zdezynfekowania rąk  płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%) zabezpieczonymi na specjalnych stanowiskach zlokalizowanych na terenie obiektu. Dezynfekcja dłoni jest obowiązkowa w przypadku wstępu oraz w momencie opuszczenia obiektu przez każdego z widzów.
 6. Zaleca się częste mycie rąk zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w  danym momencie. Instrukcja prawidłowego mycia rąk umieszczona jest w toaletach.
 7. Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa wynikającymi z Rozporządzenia RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. 
 8. Każdy z widzów  w czasie Wydarzenia musi pozostać w wyznaczonym przez Organizatora miejscu (miejsce wskazane na bilecie). W przypadku kolejki do sanitariatów lub punktów gastronomicznych zalecane jest zachowanie min. 1,5-metrowego dystansu i realizowanie nakazu zasłaniania ust oraz nosa. Liczba osób korzystających jednorazowo z sanitariatów   odpowiada połowie liczby urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu.
 9. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić dane o których mowa w pkt VI. 2 i 3 powyżej upoważnionej komórce sanitarnej w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego.

 

 1.  Reklamacje
 1.  Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

Ul. Stanisława Moniuszki 12

81-829 Sopot

 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.
 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 3. Administratorem danych osobowych jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ORGANIZATORZY/PARTNERZY

Polityka cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.