NAZWA
O NAS / Regulamin wydarzenia

REGULAMIN WYDARZENIA

SOPOT JAZZ FESTIVAL

24-26 września 2021

 

§1

DEFINICJE:

 1. Sala Koncertowa PFK Sopot, Opera Leśna – dalej „Sala PFK Sopot”.
 2. Grand Pavillion w Hotelu Radisson Blu Hotel, Sopot – dalej „Grand Pavillion”.
 3. Organizatorem wydarzenia jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART – dalej „Organizator”.
 4. Impreza o charakterze kulturalnym, bądź innym, odbywająca się w Sali Koncertowej PFK Sopot oraz Grand Pavillion w Hotelu Radisson Blu Hotel, Sopot – dalej „Wydarzenie”.
 5. Niniejszy regulamin – dalej „Regulamin wydarzenia”.
 6. Obowiązujące przepisy w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie RP – dalej „Przepisy”.
 7. Uczestnicy Wydarzenia biorący udział w Wydarzeniu jako widzowie – dalej „Widzowie”.
 8. Zarządzenia i polecenia Organizatora oraz BART, w tym ustne, obowiązujące na terenie Obiektu w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie RP – dalej „Wytyczne”.
 9. Regulamin obiektu Opera Leśna – dalej „Regulamin Opery Leśnej”.
 10. Regulamin obiektu Radisson Blu Hotel, Sopot – dalej „Regulamin Radisson Blu Hotel”.

 

§2

 1. Wstęp na teren Obiektu, w związku z organizowanymi tam Wydarzeniami, odbywa się̨ pod  warunkiem dostosowania się do postanowień Regulaminu Opery Leśnej i Regulaminu Radisson Blu Hotel oraz na podstawie biletu (-ów) na dane Wydarzenie, zakupionego/nych w trybie sprzedaży online lub w sprzedaży stacjonarnej.
 2. Ilość miejsc dostępnych na każde z Wydarzeń wynosi nie więcej niż 50 % pełnej widowni zgodnie z obowiązującymi Przepisami. Ilość miejsc może ule zmianie w przypadku zmiany Przepisów.
 3. W trakcie Wydarzenia Widzowie zobowiązani są do zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc siedzących, oraz poruszania się w Obiekcie zgodnie z Wytycznymi.
 4. Na terenie Obiektu, w trakcie Wydarzenia, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa odpowiednimi środkami ochrony osobistej, dezynfekcji dłoni płynem odkażającym lub założenia jednorazowych rękawiczek, a także zachowania bezpiecznego dystansu podczas przemieszczania się po terenie Obiektu.

 

§3

 1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.
 2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów.
 3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."
 4. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu wydarzenia może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powodować może odmowę wstępu na Teren Imprezy.
 5. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Imprezie wraz z osobą towarzyszącą, opiekun osoby z niepełnosprawnością jest zwolniony z konieczności nabycia Biletu.

 

§4

 1. Widzowie zobowiązani są do stosowania się do Przepisów oraz Wytycznych. Widzowie, w szczególności, zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w wymagane środki pozwalające  na zakrycie ust i nosa.
 2. Organizator jest uprawniony do zwracania uwagi w przypadku naruszenia przez Widzów Przepisów i/lub Wytycznych.
 3. Organizator uprawniony jest do zbierania informacji dot. Widza (-ów) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez służby sanitarne dochodzenia epidemicznego, na wypadek stwierdzenia u uczestnika Wydarzenia przypadku zachorowania na SARS-CoV-2. Zebrane dane są przechowywane przez Organizatora przez okres 14 dni i ulegają zniszczeniu, w przypadku braku stwierdzenia pozytywnego przypadku SARS-CoV-2 wśród uczestników Wydarzenia lub ulegają przekazaniu właściwemu organowi sanitarnemu, w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego w przypadku zdiagnozowania pozytywnego przypadku SARS-Cov-2.
 4. Widz zobowiązany jest do przekazania, w momencie wejścia do Obiektu, oświadczenia, które załączone jest w momencie zakupu biletu w trybie online lub wypełnienia tegoż oświadczenia na miejscu, w przypadku braku uprzednio przygotowanego oświadczenia.
 5. Organizator zapewnia możliwości zdezynfekowania rąk płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%) zabezpieczonymi na specjalnych stanowiskach zlokalizowanych na terenie Obiektu. Dezynfekcja dłoni jest obowiązkowa w przypadku wstępu oraz w momencie opuszczenia Obiektu.
 6. Zaleca się częste mycie rąk, zgodnie z Przepisami. Instrukcja prawidłowego mycia rąk umieszczona jest w toaletach na terenie Obiektu.
 7. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Obiektu lub usunąć z terenu Obiektu:
 1. osobę znajdującą się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 2. osobę posiadającą broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, pojemniki szklane; Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do uprawnionego przedstawiciela.
 3. osobę zachowującą się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającą  zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 4. osobę nie stosującą się do Przepisów, Wytycznych, Regulaminu, Regulaminu Opery Leśnej lub Regulaminu Radisson Blu Hotel.
 1. Organizator uprawniony jest do podjęcia wszelkich skutecznych działań w celu zapobieżenia wniesienia na teren Obiektu rzeczy, przedmiotów i środków, o których mowa w pkt b) powyżej.
 2. Organizator informuje, że przebieg Wydarzenia może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie, w tym transmitowany na żywo lub odtwarzany, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych. Organizator dokonuje utrwalenia i rozpowszechniania niezindywidualizowanego wizerunku uczestników Wydarzenia, to jest wizerunku stanowiącego jedynie szczegół szerszego ujęcia Wydarzenia.
 3. Organizator jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania się osób w niej uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (np. przy użyciu systemu monitoringu). Utrwalony podczas Wydarzenia materiał może stanowić dowód pozwalający na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

§5

 1. Widzowie podczas Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości,  zgodnie z aktualnymi Przepisami i Wytycznymi.
 2. W przypadku kolejki do toalet lub punktu gastronomicznego, zalecane jest zachowanie 2-metrowego dystansu i realizowanie nakazu zasłaniania ust oraz nosa. Liczba osób korzystających jednorazowo z sanitariatów - odpowiada połowie liczby urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu.
 3. Podczas Wydarzenia i po jego zakończeniu Widzowie są zobowiązani do pozostawania na swoich miejscach, celem stopniowego opuszczania Obiektu, zgodnie ze wskazaniami Organizatora.
 4. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze Wydarzenia na bieżąco. 

 

§6

 1. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania oraz udostępniania innym osobom alkoholu, napojów oraz produktów żywnościowych zakupionych poza terenem Obiektu. Palenie tytoniu, papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach na terenie Opery Leśnej, poza Obiektem, z zachowaniem nakazanego dystansu społecznego.

 

§7

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

ul. Stanisława Moniuszki 12

81-829 Sopot

 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.
 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. VI. 1 i 2 powyżej w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 3. Administratorem danych osobowych jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§8

 1. Organizator ma obowiązek udostępnić dane, o których mowa w §4 pkt 3 upoważnionej komórce sanitarnej, w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, w szczególności, gdy zmiana będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników lub zmianą Przepisów. Aktualna treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.sopotjazz.pl.

ORGANIZATORZY/PARTNERZY

Polityka cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.